Časový plán soutěže a doprovodného programu

Čtvrtek
Přijezd na ubytování

Ve čtvrtek odpoledne se otevře Hotel Duo pro ubytované.

Pátek
Prezence týmů v PVA EXPO
Otevírací ceremoniál
Soutěž
Speciální program Fyziklani International
Závěrečný ceremoniál, vyhlášení výsledků
Společné focení vítězů
Rozbor řešení úloh

Místnosti F1 (v budově Ke Karlovu 5) pro CZ a M1 (v budově Ke Karlovu 3) pro EN

Sobota
Rozchod, oběd

Přesun na další program na Náměstí Republiky

Prohlídka Prahy a muzeí

Navštívíme Národní technické a Národní zemědělské muzeum a také další zajímavá místa v Praze.

Večeře a přesun
Hvězdárna a planetárium

Podíváme se do Štefánikovy hvězdárny a Planetária Praha.

Neděle

Sraz na začátek exkurzí je v budově v Troji, adresa V Holešovičkách 2/747.

Rozvrh přednášek

Na jednotlivé přednášky se můžete zapsat ve své přihlášce. Budou probíhat vždy dvě paralelně, jedna česky a jedna anglicky. I čeští účastníci se samozřejmě mohou přihlásit na anglickou přednášku.

místnost F1 (v budově Ke Karlovu 5) M1 (v budově Ke Karlovu 3)
9:30 doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc.: O částicové fyzice v různých souvislostech [CZ] prof. Lenka Zdeborová: Physics of Computation [EN]
10:30 Přestávka
10:45 prof. RNDr. Ondřej Santolík, Dr.: Hudba sfér [CZ] MScR. Branislav Viliam Hakala: Crash Course of Material Chemistry [EN]

Anotace přednášek

doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc.: O částicové fyzice v různých souvislostech [CZ]

V přednášce bude stručně představen Standardní model mikrosvěta, tedy to, co o částicích víme, v kontrastu s tím, co dosud nevíme. Vedle toho se zmíníme o tom, jaké jsou plány do budoucna, jestli stojí za to se jí věnovat, zda souvisí s jinými obory fyziky, dá-li se považovat za užitečnou pro „běžné občany“ atd.

prof. Lenka Zdeborová: Physics of Computation [EN]

Algorithms are an indispensable tool behind many modern technologies. Many widely used algorithms, e.g. those used in machine learning when training artificial neural networks, are surrounded by mysteries and open questions. Our understanding of which practical problems are solvable with computers is still in its infancy. Physics gives us tools to unveil some of those mysteries and discover better algorithms. Phase transitions such as water freezing or evaporating play a key role in this adventure. If you want to know how physics is used in the domain of computer science and machine learning, come to listen.

prof. RNDr. Ondřej Santolík, Dr.: Hudba sfér [CZ]

Bez zvuku není hudby, ovšem ne každý zvuk nám zní jako hudba. Zaposloucháme se do zvuků vytvořených ze záznamů elektromagnetických vln na slyšitelných kmitočtech, které v ionosféře zachytila první československá družice Magion 1 a její moderní následovnice. Na lov podobných zvuků se vydáme i do magnetosféry a dále do heliosféry – do slunečního větru a k planetám sluneční soustavy. Dozvíme se i něco o tom, jak tato „hudba sfér“ vzniká, jaké záhady jsou s ní spojeny a jaké nové robotické sondy chystáme pro odhalení jejích dosud skrytých tajemství.

MScR. B. Viliam Hakala: Crash Course of Material Chemistry [EN]

More than hundred years ago, basics of structural analysis were laid when x-rays were discovered. During 20th century, several Nobel Prizes were awarded for solutions of crystal structures of important compounds. These days, there is an increasing need for new magnetic, electronic, or electrochemical materials that can solve problems in modern science and technology. It was found that even the most basic materials can have interesting physical properties under extreme conditions, such as low temperatures or high pressures. In this talk we will have a look on how different materials behave under these conditions, describe experimental methods used to achieve them and discuss how the conditions influence the structures and properties of the materials.

Rozvrh exkurzí

Pro velký zájem jsme přidali dva bloky exkurzí. Anotace jednotlivých exkurzí najdete na této stránce níže, chybějící budou postupně doplněny.

1. 2. 3. 4. 5.
6. 7. 8.
9:00 Vrabec Kosmická fyzika Povrchy
Plazma
Baterie Detektory NAP Astro
9:40 Detektory Plazma Geofyzika Povrchy Kosmická fyzika Baterie NAP
10:20 Plazma Rf. spektroskopie Astro Vrabec Kosmická fyzika Povrchy Atmosféra Baterie
11:00 Kosmická fyzika Povrchy Rf. spektroskopie Geofyzika Baterie Plazma Atmosféra
11:40 Závěr

Anotace exkurzí

Školní reaktor VR-1 Vrabec

[Účastníkům této exkurze musí být 16 let a více.]

Školní reaktor VR-1 je lehkovodní jaderný reaktor nulového výkonu s obohaceným uranem. Jedná se o jedinečnou výukovou podmínku v celé České republice, kde studenti mohou vyzkoušet práci s opravdovým reaktorem. Reaktor je provozován ve spolupráci s FJFI ČVUT.

Skupina fyziky plazmatu

Plazma je důležité v mnoha oblastech vesmíru i pro použití na Zemi. Experimenty v našich laboratořích využívají plazma pro pochopení dějů v mezihvězdných oblacích plynu, k úpravě povrchů či přípravě nanočástic.

Skupina kosmické fyziky

V rámci bloku se seznámíme se satelity, jejichž dvojčata byla v kosmu, a se spoustou dalších věcí týkajících se kosmické fyziky.

Proč a jak se dozvědět o povrchu co nejvíce (Skupina fyziky povrchů)

Povrchy nebo obecněji rozhraní pevných látek určují do značné míry jak naši každodenní zkušenost, tak vlastnosti řady technologických aplikací. Říká se, že je obtížné nahlížet pod povrch věcí a jevů. Ještě otížnější se ale v praxi ukazuje zjišťování informací o povrchu samotném. Jistá neuchopitelnost povrchů a jejich vlastností dala vzniknout samostatné vědní disciplíně - fyzice povrchů. V rámci exkurze se seznámíme s fyzikálními principy a triky, které nám umožňují zjistit uspořádání, chemické složení a chemické vlastnosti povrchů až s atomárním rozlišením a naučit se povrchy konfigurovat tak, aby v aplikacích fungovaly co nejlépe.

Cesta do středu Země (Katedra geofyziky)

Blok bude věnovaný geofyzikálním jevům: měření zemětřesení a funkci seismografu; vyzkoušíte si otřesový stůl a seznámíte se se způsoby stabilizace budov proti účinkům zemětřesení. Podíváte se na deformační módy zemského nitra v různých časových škálách, změříte si magnetické pole Země. Stranou nezůstanou ani elektromagnetické jevy – jako například elektromagnetická indukce v geofyzice.

Oddělení radiofrekvenční spektroskopie

Laboratoře jaderné magnetické rezonance disponují několika moderními spektrometry se zaměřením na vysoké rozlišení v kapalinách, v pevných látkách a na širokopásmovou spektroskopii ve velkém teplotním rozsahu. Spektroskopie jaderné magnetické rezonance (NMR) je poměrně univerzální neradioaktivní metoda, která využívá magneticky aktivní atomová jádra vhodných izotopů jako lokální sondy v měřené látce. Uplatňuje se při studiu atomové, elektronové a magnetické struktury různorodých látek a materiálů.

Křemíkové detektory částic

Zaměřujeme se především na experimentální částicovou fyziku, vývoj detektorů a jejich simulace a vyhodnocení, programování v oblasti testování a simulací křemíkových stripových a pixelových detektorů.

Nanomateriály pro vodíkové technologie (Baterie)

Vodík má najvyššiu špecifickú energetickú hustotu spomedzi všetkých palív. Aj preto sa s ním v blízkej budúcnosti počíta nielen v doprave v spojení s palivovými článkami, ale aj v kontexte ukladania energie z obnoviteľných zdrojov prostredníctvom elektrolýzy vody. Súčasný aplikovaný výskum na poli moderných palivových článkov a elektrolyzérov vody sa zameriava predovšetkým na vývoj efektívnych nanoštrukturovaných katalyzátorov, ktoré sú ich neoddeliteľnou súčasťou. Znižovaniu obsahu drahých kovov, zvyšovaniu účinnosti a zlepšovaniu elektrochemickej stability nových katalyticky aktívnych systémov sa venujeme aj u nás na katedre. Príďte sa pozrieť, ako sa pripravujú, skúmajú a testujú nové materiály pre vodíkové technológie a bezemisnú spoločnosť.

Near ambient pressure x-ray (NAP)

Na Katedře fyziky povrchů a plazmatu MFF UK se nachází unikátní laboratoř, jediná svého druhu v ČR, pro operando studie, které umožňují analýzu strukturních a chemických změn povrchů pevných látek za reálných provozních podmínek, tj. během reakcí, při kontaktu s různými plyny. Experimentální zařízení v naší laboratoři se skládá z rentgenového fotoelektronového spektrometru pro chemickou analýzu povrchu pevných látek při vyšších tlacích (Near-Ambient Pressure X-ray Photoelectron Spectroscopy, NAP-XPS) a vysokotlakého řádkovacího tunelového mikroskopu (Near-Ambient Pressure Scanning Tunneling Microcopy, NAP-STM), který umožňuje zobrazení povrchů v atomárním měřítku. Kombinace těchto vysoce citlivých experimentálních technik umožňuje studovat chemické procesy probíhající na površích modelových, ale také reálných katalyzátorů, plynových senzorů, palivových článků atd.

Katedra fyziky atmosféry

V rámci exkurze na katedře fyziky atmosféry budou představena hlavní vědecká témata, jimiž se pracovníci KFA zabývají. Protože se KFA nevěnuje experimentálnímu výzkumu, budou představeny hlavní principy modelování atmosférických dějů, jakožto hlavní metody používané na katedře.